Algemene voorwaarden Hartmoedig Kindercoaching

Door gebruik te maken van de diensten van Hartmoedig Kindercoaching, gaat u akkoord met mijn algemene voorwaarden.

 1. Algemeen
  Hartmoedig Kindercoaching is opgericht door Melissa Bakker gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hartmoedig Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen evenals het aanbieden van kinderyoga aan kinderen (en eventueel samen met ouders).
  Een kindercoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van u en uw gezin/omgeving om zo samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.

 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Hartmoedig Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 3. Verhindering
  Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingsessie. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of mobiel nummer is uiteraard mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

 4. Tarieven
  Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het hoofdstuk “hoe ik werk” op de website of na te vragen bij Hartmoedig Kindercoaching.
  Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

 5. Betalingsvoorwaarden
  Voor de betaling ontvangt u na elke sessie een factuur. De ouder cq. verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van Hartmeodig Kindercoaching. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is Anders is Hartmoedig Kindercoaching genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Indien ouders cq. verzorgers van het kind of de cliënt wederom niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Hartmoedig Kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten à € 3,50 in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Hartmoedig Kindercoaching volgens de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Hartmoedig Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders cq. verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 6. Aansprakelijkheid
  Het advies van Hartmoedig Kindercoaching is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Hartmoedig Kindercoaching is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt. Voor lichamelijke en psychische klachten, raad ik u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Er wordt door Hartmoedig Kindercoaching géén medisch advies geven, en er worden géén diagnoses gesteld.

 7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Hartmoedig Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat  de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Hartmoedig Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 8. Vertrouwelijkheid
  Hartmoedig Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies.
  Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Hartmoedig Kindercoaching dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit zal eerst met u besproken worden.
  Er kan u gevraagd worden toestemming te verlenen om, indien nodig, gegevens aan uw huisarts te overleggen.
  Een kindercoach is echter verplicht zich te houden aan:

  - haar beroepsgeheim
  - aan de meldcode kindermishandeling
  - aan de meldcode huiselijk geweld.

 9. Regels rond een afspraak voor kinderen
  Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind op de afgesproken brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouders, waar we de afspraken van uw kind bespreken.

Kinderyoga

Hartmoedig verzorgt ook yogalessen. Voor meer informatie zie de kinderyoga pagina.

Praktijk tijden

ter overleg

Contactgegevens

Mobiel: 06 5245 1205

E-mail: praktijkhartmoedig@gmail.com

===================

KvK: 71222774

BTW: NL131663975B01

Ga naar boven